สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ลำดับ
รายการ  ประเภท  วันที่  ประเภท 
ดาวน์โหลด
{{$index+((page-1)*limit)+1}}. {{list.law_publish_type|lawContentPublish}} {{moment(date_set).locale(selected_language).format('D MMM ')}}{{+(moment(date_set).format('YY'))+2543}}{{moment(date_set).locale(selected_language).format('D MMM')}}{{+(moment(date_set).format('YY'))}} {{moment(date_set).locale(selected_language).format('D MMM ')}}{{+(moment(date_set).format('YY'))+2543}}{{moment(date_set).locale(selected_language).format('D MMM')}}{{+(moment(date_set).format('YY'))}}  {{ext_dataset||'-'}}  ดาวน์โหลด
รายการ
{{$index+((page-1)*limit)+1}}. {{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||list.name||'-'}}
ลำดับ
รายการ  ประเภท  วันที่  ประเภท 
ดาวน์โหลด
{{$index+((page-1)*limit)+1}}. {{list.law_publish_type|lawContentPublish}} {{moment(date_set).locale(selected_language).format('D MMM ')}}{{+(moment(date_set).format('YY'))+2543}}{{moment(date_set).locale(selected_language).format('D MMM')}}{{+(moment(date_set).format('YY'))}} {{moment(date_set).locale(selected_language).format('D MMM ')}}{{+(moment(date_set).format('YY'))+2543}}{{moment(date_set).locale(selected_language).format('D MMM')}}{{+(moment(date_set).format('YY'))}}  {{ext_dataset||'-'}}  ดาวน์โหลด
รายการ
{{$index+((page-1)*limit)+1}}. {{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||list.name||'-'}}