สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

รัฐบาลอนุญาตให้คนต่างด้าว (คนอยู่ชั่วคราว) อยู่ในไทยได้ถึง 31 กรกฎาคม 2563