Service

กรณีเผยแพร่ศาสนา

หลักเกณฑ์การพิจารณา
  1. คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
  2. ได้รับการรับรองจากกรมการศาสนาหรือ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  3. ได้รับการรับรองและร้องขอจากองค์กร ศาสนาที่ผู้ยื่นคำขอเข้ามาประจำอยู่
เอกสารประกอบที่ต้องใช้
  1. แบบคำขอ ตม.7
  2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
  3. หนังสือรับรองจากกรมการศาสนา หรือ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  4. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากองค์กร ศาสนานั้นๆ
หมายเหตุ